Học bổng tại trường đại học Nam Úc

Học bổng tại trường đại học Nam Úc

Sinh viên phải đáp ứng được các yêu cầu học thuật vào chuyên ngành lựa chọ. Sinh viên đăng ký lộ trình học tiếng Anh- thạc sỹ. Sinh viên sẽ được nhà trường trao học bổng trị giá 3,500 AUD khi vào học học học kì 2 của chương trình thạc sỹ các ngành nêu trên. Sinh viên phải đáp ứng được các yêu cầu học thuật vào chuyên ngành lựa chọ. Sinh viên đăng ký lộ trình học tiếng Anh- thạc sỹ. Sinh viên sẽ được nhà trường trao học bổng trị giá 3,500 AUD khi vào học học học kì 2 của chương trình thạc sỹ các ngành nêu trên.

Sinh viên phải đáp ứng được các yêu cầu học thuật vào chuyên ngành lựa chọ. Sinh viên đăng ký lộ trình học tiếng Anh- thạc sỹ. Sinh viên sẽ được nhà trường trao học bổng trị giá 3,500 AUD khi vào học học học kì 2 của chương trình thạc sỹ các ngành nêu trên.

Sinh viên phải đáp ứng được các yêu cầu học thuật vào chuyên ngành lựa chọ. Sinh viên đăng ký lộ trình học tiếng Anh- thạc sỹ. Sinh viên sẽ được nhà trường trao học bổng trị giá 3,500 AUD khi vào học học học kì 2 của chương trình thạc sỹ các ngành nêu trên.